دانلود آهنگ جدید ایمان قیاسی باغ سوخته
متن آهنگ باغ سوخته
یه روز یه باغ پر گل خزون شد از ریشه مرد

سایهُ دست ظلمت خورشید دزد ید برد

بوف سیاه شومی نشست رو د یوار باغ

صدای مرغ عشقا گم شد تو غار غار ذاغ

قامت مرد باغبون تکیده و شکسته

گرد و غبار غفلت بر دامنش نشسته

انگار که عطر گلها یا رقص قاصدکها

رفته همه ز یاد شپروازشا پرکها

انگار تو خواب غفلت می ره به سمت مرداب

کاشکی می شد بیدار شه نمونه عمری تو خواب

کاشکی می شد سبز بشه دوباره باغ پر گل

بخونه باز قناری بخنده شاد بلبل

یه روز یه باغ پر گل خزون شد از ریشه مرد

سایهُ دست ظلمت خورشید دزد ید برد

بوف سیاه شومی نشست رو د یوار باغ

صدای مرغ عشقا گم شد تو غار غار ذاغ

قامت مرد باغبون تکیده و شکسته

گرد و غبار غفلت بر دامنش نشسته

انگار که عطر گلها یا رقص قاصدکها

رفته همه ز یاد شپروازشا پرکها

انگار تو خواب غفلت می ره به سمت مرداب

کاشکی می شد بیدار شه نمونه عمری تو خواب

کاشکی می شد سبز بشه دوباره باغ پر گل

بخونه باز قناری بخنده شاد بلبل

**

قامت مرد باغبون تکیده و شکسته

گرد و غبار غفلت بر دامنش نشسته

انگار که عطر گلها یا رقص قاصدکها

رفته همه ز یاد شپروازشا پرکها

انگار تو خواب غفلت می ره به سمت مرداب

کاشکی می شد بیدار شه نمونه عمری تو خواب

کاشکی می شد سبز بشه دوباره باغ پر گل

بخونه باز قناری بخنده شاد بلبل

آخرین آثار ایمان قیاسی