دانلود آهنگ جدید جعفر خالتو بردی

خالتو بردی

متن آهنگ خالتو بردی
نباشی جعفر میمیره جعفر بگی شده خیره
از دست سکینه اسیره عینهو سریشه نمیره گیر داده اصگر به جعفر با خالم چی کار داری
چرا توی مخاطب گوشیت شماره خالمو داری کوتاه نمیای و با لگد منو زده توو کوچه زیاد
از اون روزی که خالتو دیدم خالت بقال نمیاد جعفر داره میمره از ترس با لگد زدی از گصد
توو محله آدما جمعن همه داییات اومدن اصغر جعفر داره میمره از ترس با لگد زدی از گصد
توو محله آدما جمعن همه داییات اومدن اصغر برو خالتو جمع کن بابا اول اون آمار داد
اصا نیا اون جور جا ماشین بفرستم همون بهتر که با اون سید ناصر گادا رفیق بشه
میخورم لگدو هر چی بزنی منو کمه خب ی کاری کردی با جعفر که از حالت زده شد
جعفر داره میمره از ترس با لگد زدی از گصد توو محله آدما جمعن همه داییات اومدن اصغر
جعفر داره میمره از ترس با لگد زدی از گصد توو محله آدما جمعن همه داییات اومدن اصغر

***

توو محله آدما جمعن همه داییات اومدن اصغر برو خالتو جمع کن بابا اول اون آمار داد
اصا نیا اون جور جا ماشین بفرستم همون بهتر که با اون سید ناصر گادا رفیق بشه
میخورم لگدو هر چی بزنی منو کمه خب ی کاری کردی با جعفر که از حالت زده شد
جعفر داره میمره از ترس با لگد زدی از گصد توو محله آدما جمعن همه داییات اومدن اصغر
جعفر داره میمره از ترس با لگد زدی از گصد توو محله آدما جمعن همه داییات اومدن اصغر

آخرین آثار جعفر