دانلود آهنگ جدید جعفر زارتو زارت زارت

زارتو زارت زارت

متن آهنگ زارتو زارت زارت
گردو میشکنم من توی باغ تاخ و تاخ تاخ تاخ و توخو تاخ تاخ تاخ

صدام میاد از توو مبال زارتو و زارت زارت زورتو زارت زارت

به سیبیلو بوس نمیدم واسه فاطما لوس نمیشم در قابلمه رو بستی یهو نه نمیخوام تهدیگشو

اکبر اومد تاس کله هستش کلش زدم من با ی خط کش اشکو گاو بدو و سرکش

نیسان سوار میشم روی سقفش فوش میدم چون که خوب بوده حقش ول میده بد خوب میشه گرمش آخر میلولم روی ظرفش

قول میدم بهت جعفر و حرفش جعفر جورابش ولی قرمز نبود پشت پشتی بود ولی رو میز و زیر میز نبود

جعفر بچه خوب اصلا توو فاز گوز موز نبود اصلا ی ذره هیز میز نبود فاطما که توو صورتش انقده جوش نداشت

سیبیل داشت عین هلو ولی انقد ریش نداشت کادو براش خریدم فیلیپس ریش تراش

سیبیلا که سهله باهاش میزدش اون پراش از دهنم بوی آبگوشت میاد کلاش هستش بوی پیاز

قابیل هابیلو کشت هابیل قابیلو کشت قادر آجیلو خورد آجیل قادرو خورد قاطر حاجی رو برد حاجی قاطرو برد

***

نیسان سوار میشم روی سقفش فوش میدم چون که خوب بوده حقش ول میده بد خوب میشه گرمش آخر میلولم روی ظرفش

قول میدم بهت جعفر و حرفش جعفر جورابش ولی قرمز نبود پشت پشتی بود ولی رو میز و زیر میز نبود

جعفر بچه خوب اصلا توو فاز گوز موز نبود اصلا ی ذره هیز میز نبود فاطما که توو صورتش انقده جوش نداشت

سیبیل داشت عین هلو ولی انقد ریش نداشت کادو براش خریدم فیلیپس ریش تراش

سیبیلا که سهله باهاش میزدش اون پراش از دهنم بوی آبگوشت میاد کلاش هستش بوی پیاز

قابیل هابیلو کشت هابیل قابیلو کشت قادر آجیلو خورد آجیل قادرو خورد قاطر حاجی رو برد حاجی قاطرو برد

آخرین آثار جعفر