دانلود آهنگ جدید جلیل پیرمومن همزاد
متن آهنگ همزاد
دخترصوفى!توهمزادمنى
عشق من عشق خدادادمنى
بى تومن هیچم،نبودم،نیستم
توتمام بود وبنیادمنى

بى تومن هیچم،نبودم،نیستم
توتمام بودوبنیادمنى
ازتولبریزست میناى غزل
بعدازاینهاشعرآزادمنى

من تورادرهرچه نى نالیده ام
نغمه هاى شادوناشادمنى
من تورادرهرچه نى نالیده ام
نغمه هاى شادوناشادمنى

*****

من سرازدامان توبرداشتم
توطلوع صبح میلادمنى
فارع ازیادتونتوانم نشست
تودل من،فکرمن،یادمنى
فارغ ازیادتونتوانم نشست

تودل من،فکرمن،یادمنى
تودل من ،فکرمن،یادمنى
تودل من ،فکرمن،یادمنى

آخرین آثار جلیل پیرمومن