دانلود آهنگ جدید کامیار ملک یارا

یارا

متن آهنگ یارا
یارا صبوری چقد سخته سخته تحمل همه هفته
هفته ماه ها هم سر شد سر شد دلم عشقو از بر شد
روز و شبهام هم سوز و سرما بدون تو طی شد کجایی
یاد میثاقت اینک فتادم که گفتی دگر جفت مایی
از جفایت ببین سر نهادم به کوه و بیابان چه مقصود
باشد از این همه بیوفایی بگو یک دم عشقم کجایی
یارا نظر کن به ما گاهی گاهی به دست ما را تهی
راهی به گیسویت ای جانا جانا مکن این چنین با ما
روز و شبهام هم سوز و سرما بدون تو طی شد کجایی
یاد میثاقت اینک فتادم که گفتی دگر جفت مایی
از جفایت ببین سر نهادم به کوه و بیابان چه مقصود
باشد از این همه بیوفایی بگو یک دم عشقم کجایی
روز و شبهام هم سوز و سرما بدون تو طی شد کجایی
یاد میثاقت اینک فتادم که گفتی دگر جفت مایی
از جفایت ببین سر نهادم به کوه و بیابان چه مقصود
باشد از این همه بیوفایی بگو یک دم عشقم کجایی بگو عشقم کجایی

***

از جفایت ببین سر نهادم به کوه و بیابان چه مقصود
باشد از این همه بیوفایی بگو یک دم عشقم کجایی
روز و شبهام هم سوز و سرما بدون تو طی شد کجایی
یاد میثاقت اینک فتادم که گفتی دگر جفت مایی
از جفایت ببین سر نهادم به کوه و بیابان چه مقصود
باشد از این همه بیوفایی بگو یک دم عشقم کجایی بگو عشقم کجایی

آخرین آثار کامیار ملک