دانلود آهنگ جدید کاظم بذرافکن مادر باران

مادر باران

متن آهنگ مادر باران
سلام مادر باران سلام عطر نسیم

سلام روضه ی رضوان سلام خُلقِ عظیم

تو زلفِ اهل زمین را به آسمان بستی

بنای عرش خدا را تو پلکان هستی

به صدق‌ِ خطبه ی طوفانی فدک زهرا

قسم که دستِ خدایی بدون شک زهرا

تو ماورای بهشتی تو‌کوثری بانو در آسمان هدایت منوری بانو

تو ذوالفقارِ امیر دلاوری بانو به کار زارِ ولا از همه سری بانو

تو ماورای بهشتی تو‌کوثری بانو در آسمان هدایت منوری بانو

تو ذوالفقارِ امیر دلاوری بانو به کار زارِ ولا از همه سری بانو

سلام مادر باران سلام عطر نسیم

سلام روضه ی رضوان سلام خُلقِ عظیم

نشان به آیه ی کوثر به هل اتی و دخان

که آیه آیه ی مدحت شکفته در قرآن

تو ماورای بهشتی تو‌کوثری بانو در آسمان هدایت منوری بانو

تو ذوالفقارِ امیر دلاوری بانو به کار زارِ ولا از همه سری بانو

تو ماورای بهشتی تو‌کوثری بانو در آسمان هدایت منوری بانو

تو ذوالفقارِ امیر دلاوری بانو به کار زارِ ولا از همه سری بانو

***

سلام روضه ی رضوان سلام خُلقِ عظیم

نشان به آیه ی کوثر به هل اتی و دخان

که آیه آیه ی مدحت شکفته در قرآن

تو ماورای بهشتی تو‌کوثری بانو در آسمان هدایت منوری بانو

تو ذوالفقارِ امیر دلاوری بانو به کار زارِ ولا از همه سری بانو

تو ماورای بهشتی تو‌کوثری بانو در آسمان هدایت منوری بانو

تو ذوالفقارِ امیر دلاوری بانو به کار زارِ ولا از همه سری بانو

آخرین آثار کاظم بذرافکن