دانلود آهنگ جدید خشایار ار اس آهن پرست
متن آهنگ آهن پرست
با هم دیدمتون یهو رفتم تو فکر

تو دستشو گرفتی من قلبم گرفت

با حسرت میدیدم که واسه اون میخندیدی

با هم دیدمتون یهو رفتم تو فکر

تو دستشو گرفتی من قلبم گرفت

با حسرت میدیدم که واسه اون میخندیدی

با هم دیدمتون یهو رفتم تو فکر

تو دستشو گرفتی من قلبم گرفت

با حسرت میدیدم که واسه اون میخندیدی

***

با هم دیدمتون یهو رفتم تو فکر

تو دستشو گرفتی من قلبم گرفت

با حسرت میدیدم که واسه اون میخندیدی

با هم دیدمتون یهو رفتم تو فکر

تو دستشو گرفتی من قلبم گرفت

با حسرت میدیدم که واسه اون میخندیدی

با هم دیدمتون یهو رفتم تو فکر

تو دستشو گرفتی من قلبم گرفت

با حسرت میدیدم که واسه اون میخندیدی

آخرین آثار خشایار آر اس