دانلود آهنگ جدید مجید ادیب آخرین پاکت
متن آهنگ آخرین پاکت
هنوز شبها از فکرت در میرم هنوز با خودم درگیرم
انقد سرت با همه جنگیدم که آخر رد میدم

من تو رو دوست داشتم شدیدا دوستات هی جو میدن
از صبح که پا میشم تا شب گیجم من واقعا ترسیدم
تعطیلم تقریبا سربه هوام و سرد شبام بد گیرم

***

رد میدم تنبهم کرده دنیا تو اونوری من یه ور دیگه ام
وقتی چشم میندازم دوباره هی بهت میبینم کسی نیت برام
آخه عینت که همیشه شمع میخرید واسه کیکت

قبول همیشه همه چی نیست باب میلت
نگفتم از رو غرور اگه چشم ولی نمیخواستم
ببینم رو صورتت اشک

آخرین آثار مجید ادیب