دانلود آهنگ جدید ملک عشق
متن آهنگ عشق
عشق یعنی یک خم ابروی تو عشق یعنی گرد و خاک کوی تو

عشق یعنی کی توان نقشی کشید که نوازشت در هوای روی تو

چون نفس می آیدو در میرود هر نفس باشد ترانه گوی تو

این همه گیسوی تو عاشق کش است وای از این تیر نگاه و آن کمان ابروی تو

در بیابان خود تنها بودو بعد صید نهیب چون ببیند روی تو افتد به دام موی تو

ماه و خورشید و ستاره در به در در آاسمان گرد کوی تو بچرخد بر مدار روی تو

از عزل بودی ابد را بحر ما دادی وجود ای وجودت واجب ممکن منم در کوی تو

این همه گیسوی تو عاشق کش است وای از این تیر نگاه و آن کمان ابروی تو

در بیابان خود تنها بودو بعد صید نهیب چون ببیند روی تو افتد به دام موی تو

***

این همه گیسوی تو عاشق کش است وای از این تیر نگاه و آن کمان ابروی تو

در بیابان خود تنها بودو بعد صید نهیب چون ببیند روی تو افتد به دام موی تو

ماه و خورشید و ستاره در به در در آاسمان گرد کوی تو بچرخد بر مدار روی تو

از عزل بودی ابد را بحر ما دادی وجود ای وجودت واجب ممکن منم در کوی تو

این همه گیسوی تو عاشق کش است وای از این تیر نگاه و آن کمان ابروی تو

در بیابان خود تنها بودو بعد صید نهیب چون ببیند روی تو افتد به دام موی تو

آخرین آثار