دانلود آهنگ جدید منصور کیوان همینیم که هستیم

همینیم که هستیم

متن آهنگ همینیم که هستیم
ما رند و خراباتی و دیووانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم
زان باده که از روز ازل قسمت ما شد پیداست که تا شام ابد سرخوش و مستیم
ما رند و خراباتی و دیووانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم
دوشینه شکستیم به یک توبه دو صد جام امروز به یک جام دو صد توبه شکستیم
زان باده که از روز ازل قسمت ما شد پیداست که تا شام ابد سرخوش و مستیم
ما رند و خراباتی و دیووانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

***

ما رند و خراباتی و دیووانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم
دوشینه شکستیم به یک توبه دو صد جام امروز به یک جام دو صد توبه شکستیم
زان باده که از روز ازل قسمت ما شد پیداست که تا شام ابد سرخوش و مستیم
ما رند و خراباتی و دیووانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

آخرین آثار منصور کیوان