دانلود آهنگ جدید مرحمت آقازاده از خون جوانان وطن

از خون جوانان وطن

متن آهنگ از خون جوانان وطن
از خون جوانان وطن لاله جانم لاله خدا لاله دمیده

از خون جوانان وطن لاله جانم لاله خدا لاله  دمیده

از ماتم سرو قدشان سرو جانم سرو خدا سرو خمیده

چه کج رفتاری ای چرخ چه بدکرداری ای چرخ

سر کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری نه آیین داری ای چرخ

نه دین داری نه آینن داری نه آیین داری ای چرخ

**

هنگام می و هنگام می و و فصل گل و گشت جانم گشت خدا گشت حبیب گشت چمن شد

دربار بهار در بار بهار این خانه پر از زاغ جانم زاغ خدا زاغ حبیب زاغ و زغن شد

از ابر کرم خطه ی ری رشک ختن شد

دل تنگ و چو من مرغ قفس بهر جانم بهر حبیب بهر وطن شد

چه کج رفتاری ای چرخ چه بد کرداری ای چرخ

سرکین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری نه آیین داری ای چرخ

نه دین داری نه آیین داری نه آیین داری ای چرخ

آخرین آثار مرحمت آقازاده