دانلود آهنگ جدید مسعود صفری بی مقدمه

بی مقدمه

متن آهنگ بی مقدمه
از همه دلگیرم از تو بیشت راز همه
عشق تو برام مثه یه سوال مبهمه
از همه میترسم از همه فراریم
خاطراتمون فقط زخمه روی دلمه
خواب و بیداری من خنده و زاری من
زخم و دلداری من این سکوت و همهمه
همه از عشق تو بود اما رفتی
از همه دلگیرم از تو بیشت راز همه
عشق تو برام مثه یه سوال مبهمه
از همه میترسم از همه فراریم

**
خاطراتمون فقط زخمه روی دلمه
خواب و بیداری من خنده و زاری من
زخم و دلداری من این سکوت و همهمه

**

همه از عشق تو بود اما رفتی خیلی زود
حرفی از رفتن نبود رفتی بی مقدمه
زندگیم تکراره لحظه های بی هدف
لحظه لحظه های من پر غصه و غمه
حاصل اون همه عشق نفرت و جدایی شد
باعث جداییمون بخشش زیادمه
خواب و بیداری من خنده و زاری من
زخم و دلداری من این سکوت و همهمه
همه از عشق تو بود اما رفتی خیلی زود
حرفی از رفتن نبود رفتی بی مقدمه
خواب و بیداری من خنده و زاری من

**
زخم و دلداری من این سکوت و همهمه
همه از عشق تو بود اما رفتی خیلی زود
حرفی از رفتن نبود رفتی بی مقدمه

آخرین آثار مسعود صفری