دانلود آهنگ جدید مهرداد زرمان دیوانه

دیوانه

متن آهنگ دیوانه
بیدین تی دوری از من چی بساخته
ایته مجنون کی خو عقله بباخه
ایته دیوانه کی گرده خو دورا

ننه از خو چه ویرانه بساخته
ولانم کسی می جایه بیگیره
ولان خاطر میشین درتو بیمیره

مره ارزش نره بی تو ع دونیا
تو کی بیسی قشنگتر به می فردا
بیدین چقد بلا می سر بوردی

بوشویی من ننم آکی وگردی
شبو روز چوم به رایم من تی وستی
مره جا بنیی اخر چی وستی

وگرد ان اخرین خواهش میشینه
مگر تی چوم می ارسویه نیدینه
بیه ایبچه بیدین تی درد دوری
چوتو می دیله گوشه جه نیشینه


****

ببین که دوریت از من چی ساخته
یک مجنونی که عقل خودشو باخته
یک دیوانه که میگرده به دور خودش
نمیدونه از خودش چه ویرانه ساخته

نمیزارم کسی جامو بگیره
نزار خاطراتم در تو بمیره
برام ارزش نداره بی تو این دنیا

تو که باشی قشنگتر میشه فردام
ببین چقد بلا سرم اوردی
رفتی و نمیدونم کی بر میگردی
شبو روز چشم به راهم من برای تو

من رو جا گذاشتی برای چی
برگرد این اخرین خواهش منه
مگه چشمات اشکامو نمیبینه
بیا یکم ببین که درد دوریت
چطور تو کنجه دلم نشسته

آخرین آثار مهرداد زرمان