دانلود آهنگ جدید میثم حیدری به چه ارزد

به چه ارزد

متن آهنگ به چه ارزد
آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد آن یار که در سینه نماند به چه ارزد
آن دوست که دارد صد همانند به چه ارزد
آن مه که مهر تو نداند به چه ارزد
آن باغچه که نسترن نکارند به چه ارزد آن چشمی که اسم تو نخواند به چه ارزد
آن راهی که سوی تو نراند به چه ارزد
آن شعری که بی تو میسرایند به چه ارزد

**
میخواهمت ای یار قسم خورده ی شیدا میجویمت هر کوچه و خیابان شوی پیدا
در جام بل
آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد آن یار که در سینه نماند به چه ارزد
آن دوست که دارد صد همانند به چه ارزد
آن مه که مهر تو نداند به چه ارزد

آن باغچه که نسترن نکارند به چه ارزد آن چشمی که اسم تو نخواند به چه ارزد
آن راهی که سوی تو نراند به چه ارزد

دانلود آهنگ به چه ارزد از میثم حیدری
آن شعری که بی تو میسرایند به چه ارزد

**
میخواهمت ای یار قسم خورده ی شیدا میجویمت هر کوچه و خیابان شوی پیدا
در جام بلورین نگاهت میخورم می
آوای درونم حزن و اندوهست چون نی
میخواهمت ای یار قسم خورده ی شیدا میجویمت هر کوچه و خیابان شوی پیدا
در جام بلورین نگاهت میخورم می
آوای درونم حزن و اندوهست چون نی
آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد آن یار که در سینه نماند به چه ارزد
آن دوست که دارد صد همانند به چه ارزد
آن مه که مهر تو نداند به چه ارزد
آن باغچه که نسترن نکارند به چه ارزد آن چشمی که اسم تو نخواند به چه ارزد
آن راهی که سوی تو نراند به چه ارزد
آن شعری که بی تو میسرایند به چه ارزد

**

میخواهمت ای یار قسم خورده ی شیدا میجویمت هر کوچه و خیابان شوی پیدا
در جام بلورین نگاهت میخورم می
آوای درونم حزن و اندوهست چون نی
میخواهمت ای یار قسم خورده ی شیدا میجویمت هر کوچه و خیابان شوی پیدا

**
در جام بلورین نگاهت میخورم می
آوای درونم حزن و اندوهست چون نی

آخرین آثار میثم حیدری