دانلود آهنگ جدید میثم موسوی من و تو
متن آهنگ من و تو
سلام اَفتاوِ دلگرمِ زمسو
بیا هوکاره خَنَته گُلسو
بیا ای قاتل شوگار تارِم
سلام ای شور ماهور سِتارم
تو آساره تو ماهی کَهََشونی

تو بالاتِر دِ اوجِ آسِمونی
مِنو تو نورِ میپاشیم وِ ری شو
مِنوتو عشقِ میکاریم مِنوتو
بیا دَس به وِ دَسِم گُل بَکاریم
مِنوتو دِ زِ مِسو هم بِهاریم

*****

سیلِم کو آسِمو بی تو چه سرده
سیلم کو تا زِمی دورِم بَگَردَ
بَخَن وا تو گُلسو هَم میخَنه

وا لو خَنَت دَرِ غُصهَ میوَنه
تو لو تَر کو سی خَنه آبرویی
بَخن تا لادِرارِ خَنه بویی

آخرین آثار میثم موسوی