دانلود آهنگ جدید محمد دیوتی امید
متن آهنگ امید
روزگار گذشت روزگار خلاف هامون گذشت ولی این روزگار همیشه به خلافمون گذشت

خلاف رفتیم تا آخرش شاخ به شاخ شیم درگیر داستان برد و باخت شیم

ما که توو عمرمون یه روز خوب نداشتیم جوون شرمنده که تنهات گذاشتیم

از تو گذشت و ما دست رو دست گذاشتیم ته هر جادت یه بن بست گذاشتیم

دل خوشی ندارم روحیه کاذب بدم من نگاه به واقعیتو همیشه به خودم لازم دیدم

روزی دو وعده ناشتا امید میزنی ته هر شبم محکم خوردی روی زمین ساکتی

ولی پر فریاد و لعن و نفرین ته تاریکی رفتی پر از شک و ترس و تلقینیم

***

ما که توو عمرمون یه روز خوب نداشتیم جوون شرمنده که تنهات گذاشتیم

از تو گذشت و ما دست رو دست گذاشتیم ته هر جادت یه بن بست گذاشتیم

دل خوشی ندارم روحیه کاذب بدم من نگاه به واقعیتو همیشه به خودم لازم دیدم

روزی دو وعده ناشتا امید میزنی ته هر شبم محکم خوردی روی زمین ساکتی

ولی پر فریاد و لعن و نفرین ته تاریکی رفتی پر از شک و ترس و تلقینیم

آخرین آثار محمد دیوتی