دانلود آهنگ جدید محمد فکار دربدر کوچه تنهایی

دربدر کوچه تنهایی

متن آهنگ دربدر کوچه تنهایی
با همه ی لحن خوش آوایی ام
در بدر کوچه ی تنهایی ام ای دو سه تا کوچه ز ما دورتر
نغمه ی تو از همه پر شور تر کاش که این فاصله را کم کنی مِحنت این قافله را کم کنی
کاش که همسایه ی ما میشدی مایه ی آسایه ی ما میشدی هر که به دیدار تو نائل شود

یک شبه حلّال مسائل شود نام تو آرام جان من است نامه ی تو خط امان من است
دوش مرا حال خوشی دست داد سینه ی ما را آتشی دست داد نام تو بردم لبم آتش گرفت
شعله به دامان سیاوش گرفت نام تو بردم لبم آتش گرفت شعله به دامان سیاوش گرفت
ای نگهت خواست گه آفتاب بر من ظلمت زده یک شب بتاب پرده برانداز ز چشم ترم

**

تا بتوانم به رُخت بنگرم پرده برانداز ز چشم ترم تا بتوانم به رُخت بنگرم ای نفست یار مدد کار ما
کی و کجا وعده ی دیدار ما ای نفست یار مدد کار ما کی و کجا وعده ی دیدار ما
دوش مرا حال خوشی دست داد سینه ی ما را آتشی دست داد نام تو بردم لبم آتش گرفت

شعله به دامان سیاوش گرفت نام تو بردم لبم آتش گرفت شعله به دامان سیاوش گرفت
ای نگهت خواست گه آفتاب بر من ظلمت زده یک شب بتاب پرده برانداز ز چشم ترم
تا بتوانم به رُخت بنگرم پرده برانداز ز چشم ترم تا بتوانم به رُخت بنگرم ای نفست یار مدد کار ما
کی و کجا وعده ی دیدار ما ای نفست یار مدد کار ما کی و کجا وعده ی دیدار ما

آخرین آثار محمد فکار