دانلود آهنگ جدید محمد جواد یزدچی ماه و پری
متن آهنگ ماه و پری
گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینم

گرم از دست برخیزد که با دلدار بشینم

زجام وصل می نوشم ز باغ عشق گل چینم

مگر دیوانه خواهم شد مگر دیوانه خواهم شد

در این سودا

مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روز

سخن با ماه میگویم پری در خواب میبینم

سخن با ماه میگویم پری در خواب میبینم

لبت شکر به مستان داد و چشمت می به میخواران

لبت شکر به مستان داد و چشمت می به میخواران

**

منم کز غایت هر بار

منم کز غایت هر بار

نه با آنم نه با اینم نه با آنم نه با اینم

سخن با ماه میگویم پری در خواب میبینم

سخن با ماه میگویم پری در خواب میبینم

رموز مستی و رندی رموز مستی و رندی ز من شنون نه از واعظ

که با جام و قدح هر دم ندیم ماه و پروینم

مگر دیوانه خواهم شد در این سودا

سخن با ماه میگویم پری در خواب میبینم

آخرین آثار محمد جواد یزدچی