دانلود آهنگ جدید محمد نورزهی مهم نهه
متن آهنگ مهم نهه
په من اصلا مهم نیں
تو کجایه گوں کیایه
زندگی شیرکن و وشن
چه بیایه چه میایه

من نداراں تی گمانی سرا نی یکین کن
تو برو گوں هرکسا دل گوشی عاشکی کن
من دوست نداراں ترا نی
نی نبی هنچوشیں اشتباه نی
زندگی می گوزیت بی ترا هم
تو وتارا برو دوست بدار نی (۲)

تو که چو شموشه وتی کول و عهداں
پچی من تهی انتظارا بننداں؟
وتی عمرا برباد کنا کوته من تیگی
تو تپ هم نکو بی وفا په منیگی

****

من دوست نداراں ترا نی
نی نبی هنچوشیں اشتباه نی
زندگی می گوزیت بی ترا هم
تو وتارا برو دوست بدار نی (۲)

آخرین آثار محمد نورزهی