دانلود آهنگ جدید محمد صادق آبادی شهزاده ی رویا

شهزاده ی رویا

متن آهنگ شهزاده ی رویا
دیدم تو خواب وقت سحر
شهزاده ای زرین کمر
نشسته رو اسب سفید
میومد از کوه و کمر
میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش
میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش
کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه
این دو چشم پر آبم
روزی که بختم وا بشه پیدا بشه
اون که اومد تو خوابم
شهزاده رویای من شاید تویی
دیدم تو خواب وقت سحر
شهزاده ای زرین کمر
نشسته رو اسب سفید
میومد از کوه و کمر
میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش
میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش
کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه

**
این دو چشم پر آبم
روزی که بختم وا بشه پیدا بشه
اون که اومد تو خوابم

**
شهزاده رویای من شاید تویی
اون کس که شب در خواب من آید تویی تو
از خواب شیرین ناگه پریدم او را ندیدم دیگر کنارم بخدا
جانم رسیده از غصه بر لب هر روز و هر شب در انتظارم بخدا
دیدم تو خواب وقت سحر
شهزاده ای زرین کمر
نشسته رو اسب سفید
میومد از کوه و کمر
میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش
میرفت و آتش به دلم میزد نگاهش
کاشکی دلم رسوا بشه دریا بشه
این دو چشم پر آبم
روزی که بختم وا بشه پیدا بشه
اون که اومد تو خوابم
شهزاده رویای من شاید تویی
اون کس که شب در خواب من آید تویی تو
از خواب شیرین ناگه پریدم او را ندیدم دیگر کنارم بخدا

**
جانم رسیده از غصه بر لب هر روز و هر شب در انتظارم بخدا

آخرین آثار محمد صادق آبادی