دانلود آهنگ جدید محسن یاحقی خداحافظ
متن آهنگ سزاوارم
من سزاوار این همه دوری از تو نیستم

اومدم باشم بمونم برو نیستم

من سزاوار این هجوم زجر و شک نیستم

یکم بیشتر به من فک کن بزک نیستم

سخت دور از تو برام تنها منو درک کن

بی سرانجامم سرانجام منو درک کن

چشماتو وا کن بذار روز شه شب تارم

چه کردم که به دلتنگی سزاوارم

جدام کن از غم دوری از این اندوه بی پایان

تو از تبار بی رحمی من از نسل امیدواران

این عشقه یا جنون شاید نداره واژه یا تعبیر

یه حسیه که در من زیاده اما بی تأثیر

من و دل زخمی دردیم به ظاهر دردی بی درمان

جهان یاد می کنه از ما سزاواران سزاواران

من سزاوار این همه دوری از تو نیستم

اومدم باشم بمونم برو نیستم

من سزاوار این هجوم زجر و شک نیستم

یکم بیشتر به من فک کن بزک نیستم

سخت دور از تو برام تنها منو درک کن

بی سرانجامم سرانجام منو درک کن

چشماتو وا کن بذار روز شه شب تارم

چه کردم که به دلتنگی سزاوارم

جدام کن از غم دوری از این اندوه بی پایان

تو از تبار بی رحمی من از نسل امیدواران

این عشقه یا جنون شاید نداره واژه یا تعبیر

یه حسیه که در من زیاده اما بی تأثیر

من و دل زخمی دردیم به ظاهر دردی بی درمان

جهان یاد می کنه از ما سزاواران سزاواران

من سزاوار این همه دوری از تو نیستم

اومدم باشم بمونم برو نیستم

من سزاوار این هجوم زجر و شک نیستم

یکم بیشتر به من فک کن بزک نیستم

سخت دور از تو برام تنها منو درک کن

بی سرانجامم سرانجام منو درک کن

چشماتو وا کن بذار روز شه شب تارم

چه کردم که به دلتنگی سزاوارم

***

یکم بیشتر به من فک کن بزک نیستم

سخت دور از تو برام تنها منو درک کن

بی سرانجامم سرانجام منو درک کن

چشماتو وا کن بذار روز شه شب تارم

چه کردم که به دلتنگی سزاوارم

آخرین آثار محسن یاحقی