دانلود آهنگ جدید مصطفی دهقانی بانوی خیال انگیز

بانوی خیال انگیز

متن آهنگ بانوی خیال انگیز
بانوی خیال انگیز پاییز پریشان گیسو به باد میدهی و تن چه رها به باران

تن چه رها به باران تن چه رها به باران در این رنگین گمان چهره ات

آتشی عمیق و پر هیجان و آسمان حسرتی که وای باز هم بدون او

در این خزان در این خزان بانوی خیال انگیز پاییز پریشان

گیسو به باد میدهی و تن چه رها به باران تن چه رها به باران تن چه رها به باران

***

بانوی خیال انگیز پاییز پریشان گیسو به باد میدهی و تن چه رها به باران

تن چه رها به باران تن چه رها به باران در این رنگین گمان چهره ات

آتشی عمیق و پر هیجان و آسمان حسرتی که وای باز هم بدون او

در این خزان در این خزان بانوی خیال انگیز پاییز پریشان

گیسو به باد میدهی و تن چه رها به باران تن چه رها به باران تن چه رها به باران

آخرین آثار مصطفی دهقانی