دانلود آهنگ جدید ناصر EVZ اون مثل من نبود

اون مثل من نبود

متن آهنگ اون مثل من نبود
اون مثل من نبود حرفاش با اخلاق و رفتاراش فرق می کرد

اون مثل من نبود حتی منو حتی آدماب دور و رشو رنگ می کرد

عادتاش عادتامو عوش کرد باوراش باورامو عوش کرد

بخاطرش به هر در زدم برداشتم هر سمت قدم

واسه اینکه از دستش ندم از جلوی چشمش نرم

شاید اون راست میگفت از همه کارام آسی شد

شاید حق با اون بود در حقش بد کردم منم

بخاطرش به هر در زدم برداشتم هر سمت قدم

واسه اینکه از دستش ندم از جلوی چشمش نرم

شاید اون راست میگفت از همه کارام آسی شد

شاید حق با اون بود در حقش بد کردم منم

**

عصبیم میکرد بعضی کاراش رو مخم میرفت بعضی رفتاراش

همه اداهاش الکی بود دورش پر از آدم عوضی بود

عشقش بهم کم رنگ می شد توقعاش هستن بی خود

هرچی بهش میگغتم هم بهش بر میخورد

شاید هم از من سیر شد از من سیر شد

ولی نمیدید مردی که روبروشه پیر شد

بخاطرش به هر در زدم برداشتم هر سمت قدم

واسه اینکه از دستش ندم از جلوی چشمش نرم

شاید اون راست میگفت از همه کارام آسی شد

شاید حق با اون بود در حقش بد کردم منم

بخاطرش به هر در زدم برداشتم هر سمت قدم

واسه اینکه از دستش ندم از جلوی چشمش نرم

شاید اون راست میگفت از همه کارام آسی شد

شاید حق با اون بود در حقش بد کردم منم

آخرین آثار ناصر EVZ