دانلود آهنگ جدید گروه پالت این ماجرا
متن آهنگ این ماجرا
این ماجرا تا کجای چشم تو طول میکشد این حادثه تا کجای دستهای من

این قصه ها تا کجای شب تکرار تکرار میشوند ای یار ای دلدار

این سرزمین تا کجای چشم تو طول میکشد این ابرها تا کجای اشکهای من

این سرنوشت تا کجای زمان تاپ تاپ میخورد ای یار ای دلدار

رودهاتو فراموش میکنم قله هاتو فراموش میکنم

پاهام گیر میکنند توی دشتهای کویرت دستهام چنگ میزنند به ابرهای بی بارانت

من پرواز میکنم تا دورتر از دستهای تو من پرواز میکنم تا دورتر از آغوشت

من پرواز میکنم تا خیابانهایی سرد که وقتی فریاد میزنم مادر مادر هیچکس نشنود

این خاطرات تا کدام دفترچه طول میکشد این ماجرا به کدام سریال راه می یابد

این آوازها تا کدام گوش ناشنوا تکرار تکرار تکرار تکرار میشود

دروغ گفتند که آفتاب همه جا سرخ است دروغ گفتند که آسمان همه جا آبیست

من آفتاب را سرختر آسمان را آبی تر و خاک را حاصلخیزتر میخواهم

***

من پرواز میکنم تا دورتر از دستهای تو من پرواز میکنم تا دورتر از آغوشت

من پرواز میکنم تا خیابانهایی سرد که وقتی فریاد میزنم مادر مادر هیچکس نشنود

این خاطرات تا کدام دفترچه طول میکشد این ماجرا به کدام سریال راه می یابد

این آوازها تا کدام گوش ناشنوا تکرار تکرار تکرار تکرار میشود

دروغ گفتند که آفتاب همه جا سرخ است دروغ گفتند که آسمان همه جا آبیست

من آفتاب را سرختر آسمان را آبی تر و خاک را حاصلخیزتر میخواهم

آخرین آثار گروه پالت