دانلود آهنگ جدید پیمان علیجانی وگرد

وگرد

متن آهنگ وگرد
وگرد

وگرد گه می دیل تی واَسی دونی آروم نگیره

می چشمون سیاه ابر موسون بارون دگیره

خوره نم نم واَره روتا کونه می راهونه

سیل موسون دنیا گیره

دونم یه روز وگردی تی رافا مو نشینم

تا گه ای در بازابون تی دیم کولانه بینم

منت کش زمانم

خدا خدا دوخونم

اگه یه روز وگردی ایماَ شادی جی خونم

کشاگیفته سیاه ابرون امی تاریکه ایوانه

ترام ازمیت گیری ای زندگی گوی گه زندانه


****

مراَنی خو تی مورسونم کشاَگیفتم می غمونه

ندونم چی بهونه ی بگیرم باَم تی خونه

دونم یه روز وَگردی تی راَفا مو نشینم

تا گه ای در بازابون تی دیم کولانه بینم

منت کش زمانم

خدا خدا دوخونم

اگه یه روز وگردی ایماَ شادی جی خونم

دونم یه روز وَگردی تی رافا مو نشینم

تا گه ای در بازابون تی دیم کولانه بینم

منت کش زمانم

خدا خدا دوخونم

اگه یه روز وگردی ایماَ شادی جی خونم

آخرین آثار پیمان علیجانی