دانلود آهنگ جدید پیوند میلاد من

میلاد من

متن آهنگ میلاد من
امروز میلاد منه روزی که هر سال پر میشم از حس غرورش
روزی که اسمم با کسی پیوند میخورد همزاد روز زادروزم حتی بات همزاد من عاشقترین مرد زمین بود
مردی به دور از کینه و بغض زمستون آزاد مردی از تبار آریایی تندیسی از آتیش و عشق و خاک و بارون
از عمق هر بغضم تا اوج فریادم عشق تو با من بود از روز میلادم اسمت غرورم بود هر لحظه از عمرم
تا هر کجا رفتم راه تو افتادم تنها امید سرزمینش بود و میگفت مردم پناهی غیر آزادی ندارند
از یاد یک تاریخ هرگز رفتنی نیست مردی که مردم اسمشو کوروش بزارند رویا منم همپای یه ایران
از روز میلاد منو اون تا همیشه میخونم از آزادی و میدونم اینو ایران یه لحظه خالی از کوروش نمیشه…

***

مردی به دور از کینه و بغض زمستون آزاد مردی از تبار آریایی تندیسی از آتیش و عشق و خاک و بارون
از عمق هر بغضم تا اوج فریادم عشق تو با من بود از روز میلادم اسمت غرورم بود هر لحظه از عمرم
تا هر کجا رفتم راه تو افتادم تنها امید سرزمینش بود و میگفت مردم پناهی غیر آزادی ندارند
از یاد یک تاریخ هرگز رفتنی نیست مردی که مردم اسمشو کوروش بزارند رویا منم همپای یه ایران
از روز میلاد منو اون تا همیشه میخونم از آزادی و میدونم اینو ایران یه لحظه خالی از کوروش نمیشه…

آخرین آثار پیوند