دانلود آهنگ جدید رسا با یه نگاه

با یه نگاه

متن آهنگ با یه نگاه
به جان تو که مرو از میان کار مخسب ز عمر یک شب کم گیر و زنده دار مخسب
هزار شب تو برای هوای خود خفتی یکی شبی چه شود از برای یار مخسب
برای یار لطیفی که شب نمی خسبد موافقت کن و دل را بدو سپار مخسب
بترس از آن شب رنجوریی که تو تا روز فغان و یارب و یارب کنی به زار مخسب
شبی که مرگ بیاید قنق کرک گوید به حق تلخی آن شب که ره سپار مخسب
از آن زلازل هیبت که سنگ آب شود اگر تو سنگ نه ای آن به یاد آر مخسب
اگر چه زنگی شب سخت ساقی چستست مگیر جام وی و ترس از آن خمار مخسب
خدای گفت که شب دوستان نمی خسبند اگر خجل شده ای زین و شرمسار مخسب
بترس از آن شب سخت عظیم بی زنهار ذخیره ساز شبی را و زینهار مخسب
شنیده ای که مهان کام ها به شب یابند برای عشق شهنشاه کامیار مخسب
چو مغز خشک شود تازه مغزیت بخشد که جمله مغز شوی ای امیدوار مخسب
هزار بارت گفتم خموش و سودت نیست یکی بیار و عوض گیر صد هزار مخسب

آخرین آثار رسا