دانلود آهنگ جدید رضا عزیزان قدیم کیمی
متن آهنگ قدیم کیمی
دونن گئجه سنسیز قالب یاتمادم آغلادم
اوز سوسیمه هی سس وریپ
یادتمادم آغلادم گل بولوشاخ قدیم کیمین
ال اله وراخ هامی کیمین عشقیدن دنن لیلی کیمین

منده اوئلوم مجنون کیمین گل بولوشاخ قدیم کیمین
ال اله وراخ هامی کیمین عشقیدن دنن لیلی کیمین
منده اوئلوم مجنون کیمین گل بولوشاخ قدیم کیمین
سنین ایچون یورولماشم سنین ایچون سنخمشام
اینان سنه دارخمیشام هاردا قالپسان هاردا قالپسان
دارخمشام گدن زمان سنخمشام گدن زمان

**

سنسیز نجه گئچز زمان دارخمشام گدن زمان
منده اوئلوم مجنون کیمین گل بولوشاخ قدیم کیمین
ال اله وراخ هامی کیمین عشقیدن دنن لیلی کیمین
منده اوئلوم مجنون کیمین گل بولوشاخ قدیم کیمین
دونن گئجه سنسیز قالب یاتمادم آغلادم
اوز سوسیمه هی سس وریپ
یادتمادم آغلادم گل بولوشاخ قدیم کیمین

اینان سنه دارخمیشام هاردا قالپسان هاردا قالپسان
دارخمشام گدن زمان سنخمشام گدن زمان
سنسیز نجه گئچز زمان دارخمشام گدن زمان
منده اوئلوم مجنون کیمین گل بولوشاخ قدیم کیمین
ال اله وراخ هامی کیمین عشقیدن دنن لیلی کیمین
منده اوئلوم مجنون کیمین گل بولوشاخ قدیم کیمین
دونن گئجه سنسیز قالب یاتمادم آغلادم
اوز سوسیمه هی سس وریپ
یادتمادم آغلادم گل بولوشاخ قدیم کیمین

آخرین آثار رضا عزیزان