دانلود آهنگ جدید رضا بهرامی زمین
متن آهنگ زمین
Hey humans
I am the earth, the earth which granted you with mountains ,seas ,forests and deserts.

ای انسانها
من زمینم، زمینی که به شما کوهها و دریاها و جنگلها وصحراها را هدیه دادم.

I am the earth, where all the forests are cut down by your hands, All the polar ice caps are melting, Many mountains are collapsing, The groundwater is running out, and many animals are going extinct.

من زمینم، که این روزها جنگلهایی که به دستان شما درختانش قطع میشود، یخ های قطبی ذوب میشود، کوهها ریزش میکند، آب های زیرزمینی رو به پایان است و حیوانات رو به انقراض هستند.

I gifted you all these things, but you welcomed me with factories ,cars ,smoke and explosions.

‎من به شما این هدیه هارا دادم، و شما کارخانه ها و اتومبیل هاو دود و انفجاربه استقبال من آمدید،

****

My chest is burning and I have a high fever,
It’s hard to breath well and my heart is going to stop beating. Unfortunately there is no mask as big as my face.

‎سینه ام میسوزد و تبی شدید دارم،
تنفس برای من سخت است و به زودی ضربان قلبم می ایستد. متاسفانه هیچ ماسکی به اندازه صورت من نیست.

Recently, you wear masks because you are afraid of getting covid, although this behavior will lead you to extreme dark future.

‎شما این روزها از ترس کرونا ماسک به صورت میزنید اما بااین رفتار آینده ای به شدت تاریک در انتظار شماست.

Take care of me or look after my coughs.

‎مراقب حال من و مراقب سرفه های من باشید.

Be terrified of the day when clouds, mountains, forests, seas and deserts neglecting you.‎

بترسید از روزی که ابرها،کوهها،جنگلها، دریاها،صحراها با شما قهر کنند.

My life means your life, do not betray your children and their lives.

زندگی من یعنی زندگی شما،به کودکان خود، به زندگی کودکان خود خیانت نکنید.

آخرین آثار رضا بهرامی