دانلود آهنگ جدید رضا کرمی تارا آشفته
متن آهنگ آشفته
یه چه دردیگ بی کفته گیانم
دلم غمگین و لاله زوانم
ویادم نیه چود ناز تماشاد
دمی باو بنیش بنیشم ولاد
بوشم وه درد دوریت کاشکا بودن
تا بونید چه وه سرم هاتیه

مردم اوشن قاطیه
مردم اوشن چی ودس یانه
چوزانن عشق چس وخاطره کدام
درد ایجورمغزم چی وه دس
دلم پر وه درد و غمم فره زیاده
وداخ درد دوریت دامسه جاده

***

فقط تو فقط تو تونی حال مه خوب بکی
بکه ری خدا باورو باوروه دقی
عمری به خاطر تو دل و جونمو دادم
به خاطر تو نامرد دل به کسی ندادم

گفتم که تورو دارم غمی دیگه ندارم
بد کردی رفتی گفتی دیگه دوست ندارم
دقی باو بنیشه لام درد دلم زیاده
جو شیت وپیم هاتیه
گردم وه پای پیاده جو شیت وه پیم هاتیه
گردم وه پای پیاده

آخرین آثار رضا کرمی تارا