دانلود آهنگ جدید رضا صادقی دنیا جان

دنیا جان

متن آهنگ دنیا جان
مگه ناگن دنیا جانه ما که جانیش رو ندیدیم
مگه ناگن مهربونه مهربانیش ما ندیدیم
مگه ناگن دل به عشق پی چی محکوم شکنی
مگه ناگن سرنوشت به چه مظلوم شَکنن
قاعده ی دنیا عوض با یک به یک نام و دو تا
او که چشم به راه نشسته بهش بگن آی دگر نتا
این روزان جوابه خوبی خنجر کینن و بس
عاشقی این روزان زیاده ولی از روی هوس
اگه دنیا جان ببینی جونه من لمزبونش

هر کسی گَپَ زد خودش قبولی میدبونش
مگه ناگن دلخوشی اَتات وقتی راضی باشی
ولله ما راضی بودیم و هیچ موعدی جز ناخوشی
مگه نا گن دو تا دوست از دو تا کاکا بهترن ؟
دوست که سهله دو تا کاکا سره پول سَرَ برَن
هر چی تو بچگی به ایما شه همه قصه بوده
رنج دنیا بند خوبی از دل خلقی برون
کسی حالمی که حتی خبر از دل خونمونه
جوون و پیر آرزوشه زودی از دنیا بره

آخرین آثار رضا صادقی