دانلود آهنگ جدید رضا صادقی مادر
متن آهنگ غم


دیوونَتم دیگه اُمنین پی تو
آوارتم مه شو و روز به یادتُم

پروانتم مه كه نسوختَم از غمت
مستانتم مه دستونُم به دامنت

بیزارَم از خُوم موا برم به آسمون
اُو دور دورن اُوسرتِر از مرز زموناونجا بنینُم مه با یه شاخه گل یاس
هرچند فقیرُم اما زدنیام بی نیاز

دگه غم ناخَرُم شادی بیا بزن خورنده

اگردُم دَر به دَر دنبال یَك فرشته پاك
فرشته ای كه اهل آسمانن نهن از خاك

مه ناامید نابُوم از پی تو گَشتن
خودُم ایجام دلم تو ای یاوُن و دشتِنبازَم اگردُم بلكه رَه بیابون
تو نور امیدی مه توى سرابون

كسی كه دردُم از شعرُنُم بدونِت
كسی كه حرفُم از تو نگاهُم بُخونت

آخرین آثار رضا صادقی