دانلود آهنگ جدید رضا صادقی بی خداحافظ

کم نشو

متن آهنگ کم نشو
واسه ما همیشه زود دیر می‌شه لحظه

بودن و نبودنی که کاش بیارزه

همتی کن پای این سقف شکسته

نگو این سقوط آخر راتو بسته

کم نشو تو وحشت باغی که سوخته

سکّۀ خنده‌تو کی به غم فروخته

نگو تقدیر و صد تا گره داره

قحطی نور رو نذار پای ستاره

نوبت ما که می‌شه پیر می‌شه زنجیر می‌شه لحظه

به‌خدا دو روز دنیا به بدی‌هاش نمی‌ارزه

نوبت ما که می‌شه پیر می‌شه زنجیر می‌شه لحظه

به‌خدا دو روز دنیا به بدی‌هاش نمی‌ارزه

گریه کن برای عاشقانه‌دیدن

قد بکش شوق پریدن تو با من

گریه کن برای عاشقانه‌دیدن

قد بکش شوق پریدن تو با من

واسه ما همیشه زود دیر می‌شه لحظه

کاری کن نفس‌کشیدنت بیارزه

واسه ما همیشه زود دیر می‌شه لحظه

کاری کن نفس‌کشیدنت بیارزه

نوبت ما که می‌شه پیر می‌شه زنجیر می‌شه لحظه

به‌خدا دو روز دنیا به بدی‌هاش نمی‌ارزه

نوبت ما که می‌شه پیر می‌شه زنجیر می‌شه لحظه

به‌خدا دو روز دنیا به بدی‌هاش نمی‌ارزه

آخرین آثار رضا صادقی