دانلود آهنگ جدید رضا صادقی نقطه سر خط

زنده باد عشق

متن آهنگ زنده باد عشق
زنده باد عشق زنده باد هر چی جوان عاشقه
زنده باد عشق زنده باد هر چی گل شقایقه

زنده باد عشق زنده باد عشقی که پروانه تکاند
زنده باد عشق عشقی که عاشق و دیوانه تکاند

بین ما که عاشقه کشته ی شقایقِ
بین ما که عاشقه کشته ی شقایقِ
این سوالُم از همه بین ما که عاشقه

زنده عاشقی که مرد خطره مرد مردانگی اهل سفره
عاشق اونی که تو سختی جا نزد توی بی کسی خدا صدا بزد

زنده عاشقی که مرد خطره مرد مردانگی اهل سفره
عاشق اونی که تو سختی جا نزد توی بی کسی خدا صدا بزد

زنده باد عشق زنده باد هر چی جوان عاشقه
زنده باد عشق زنده باد هر چی گل شقایقه

زنده باد عشق زنده باد عشقی که پروانه تکاند

بین ما که عاشقه کشته ی شقایق این سوالُم از همه بین ما که عاشقه

آسمون چه رنگه رنگ وارنگه بل بگه جی بل بگه مشکی قشنگه
آسمون چه رنگه رنگ وارنگه بل بگه جی بل بگه مشکی قشنگه
بل بگه جی بل بگه مشکی قشنگه

شوونه تار خدا شی نریم سربه هوا چی کنم تو محلمم هم رفیق و هم کاکا
دو نفر سر به لبه به لبه جی بلبه رنگ مو بانه بل با صدا همده لبه

آسمون چه رنگه رنگ وارنگه بل بگه جی بل بگه مشکی قشنگه
آسمون چه رنگه رنگ وارنگه بل بگه جی بل بگه مشکی قشنگه

وقتی یار ایفهمی آسمان ایخندی ای شبا و مهره وقتی کار ایگردی
وقتی یار ایفهمی آسمان ایخندی ای شبا و مهره وقتی کارایگردی

سواری سوار سوار بیو بزن دنبال یار شاعری و شاجکی مثل کوه بی قرار
سواری سوار سوار بیو بزن دنبال یار شاعری و شاجکی مثل کوه بی قرار

آسمون چه رنگه رنگ وارنگه بل بگه جی بل بگه مشکی قشنگه
آسمون چه رنگه رنگ وارنگه بل بگه جی بل بگه مشکی قشنگه
بل بگه جی بل بگه مشکی قشنگه

زنده باد عشق زنده باد عشقی که پروانه تکاند

بین ما که عاشقه کشته ی شقایق این سوالُم از همه بین ما که عاشقه

آخرین آثار رضا صادقی