دانلود آهنگ جدید رضا صادقی زندگی زودگذر
متن آهنگ زندگی زودگذر
زندگی زود گذاره آدمی رهگذاره

غصه که خوش نتاته مردم بی خود اتاره

یکی اگه غم زیاده یکی اگه دنیام به باده

یکی اگه همش غمه پرماتمه همش فریبه

یکی اگه بختم سیاهه یکی اگه عمرم تباهه

یکی اگه من بیکسم همنفسی نی این دل غریبه

هیچکس راضی نسیت به این بخت

هر که این قماره بازه از گردونه گردونه ای بخت

هیچکس راضی نیس ز عمرش

هیچ کس راضی نیست به این بخت

همه اگه خوشی خود سوسی مال از ما بهترانه

شادی که این سیه فراوان مال همه آدمانه

**

زندگی زود گذاره آدمی رهگذاره

غصه که خوش نتاته مردم بی خود اتاره

یکی اگه غم زیاده یکی اگه دنیام به باده

یکی اگه همش غمه پرماتمه همش فریبه

یکی اگه بختم سیاهه یکی اگه عمرم تباهه

یکی اگه من بیکسم همنفسی نی این دل غریبه

هیچکس راضی نسیت به این بخت

هر که این قماره بازه از گردونه گردونه ای بخت

هیچکس راضی نیس ز عمرش

هیچ کس راضی نیست به این بخت

همه اگه خوشی خود سوسی مال از ما بهترانه

شادی که این سیه فراوان مال همه آدمانه

زندگی زود گذاره آدمی رهگذاره

آخرین آثار رضا صادقی