دانلود آهنگ جدید رضا یزدانی شهردل

رستاخیز

دانلود موزیک

متن آهنگ رستاخیز
ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی منت ها

ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها

خورشید را حاجب تویی امید را واجب تویی

مطلب تویی طالب تویی هم منتها هم مبتدا

در سینهها برخاسته اندیشه را آراسته

هم خویش حاجت خواسته هم خویشتن کرده روا

ای روح بخش بیبدل وی لذت علم و عمل

باقی بهانهست و دغل کاین علت آمد وان دوا

ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی منت ها

ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها

***

خورشید را حاجب تویی امید را واجب تویی

مطلب تویی طالب تویی هم منتها هم مبتدا

در سینهها برخاسته اندیشه را آراسته

هم خویش حاجت خواسته هم خویشتن کرده روا

ای روح بخش بیبدل وی لذت علم و عمل

باقی بهانهست و دغل کاین علت آمد وان دوا

ای رستخیز ناگهان وی رحمت بی منت ها

ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها

خورشید را حاجب تویی امید را واجب تویی

مطلب تویی طالب تویی هم منتها هم مبتدا

در سینهها برخاسته اندیشه را آراسته

هم خویش حاجت خواسته هم خویشتن کرده روا

ای روح بخش بیبدل وی لذت علم و عمل

باقی بهانهست و دغل کاین علت آمد وان دوا

آخرین آثار رضا یزدانی