دانلود آهنگ جدید رضا یزدانی سیگار پشت سیگار

سیگار پشت سیگار

متن آهنگ سیگار پشت سیگار
خمیازه های کش دار سیگار پشته سیگار ,

شب گوشه ای به ناچار سیگار پشت سیگار
این روحه خسته هر شب جان کندنش غریزیست ,

لعنت به این خود آزار سیگار پشته سیگار
پای چپه جهان را با اره ای بریدند ,

چپ پاچه های شلوار سیگار پشته سیگار
در انجماد یک تخت این لاشه منفجر شد ,

پاشیده شد به دیوار سیگار پشته سیگار
صد صندلی در این خط بی سرنشین کبودند ,

مردی تکیده بیزار سیگار پشته سیگار
این پنج پنجه امشب , هم خوابگان خاکند ,

بدروده دست گیتار سیگار پشته سیگار
مردم از این رهایی در کوچه های بن بست

انگار نه انگار سیگار پشته سیگار
مبهوته رد دودم این شکوه ها قدیمیست

مومن به اصله تکرار سیگار پشته سیگار

صد لنزه بی ترحم در چشم شهر جوشید

این شاعرانه بیکار سیگار پشته سیگار
در لا به لای هر متن این صحنه تا ابد هست

مردی به حال اقرار سیگار پشت سیگار
اسطوره های خائن در لا به لای تاریخ

خوابند عینه کفتار سیگار پشته سیگار
عکسه تو بودو قصه قاب تو بود و انکار

کوبیدمش به دیوار سیگار پشته سیگار
هر شب همین بساطست چایو سکوتو

یک فیلم بعد از مروره اشعار سیگار پشته سیگار
ته مانده های سیگار در استکانی

از چای هاجندو واجند انگار سیگار پشته سیگار
کنسرو شعر سیگار تاریخ انقضا خورد

سه یک ممیزه چهار سیگار پشته سیگار
خودکار من قدیمیست گاهی نمینویسد

یک مارکه بی خریدار سیگار پشته سیگار
خمیازه های کش دار سیگار پشته سیگار ,

شب گوشه ای به ناچار سیگار پشت سیگار

این روحه خسته هر شب جان کندنش غریزیست ,

لعنت به این خود آزار سیگار پشته سیگار

***

از چای هاجندو واجند انگار سیگار پشته سیگار
کنسرو شعر سیگار تاریخ انقضا خورد

سه یک ممیزه چهار سیگار پشته سیگار
خودکار من قدیمیست گاهی نمینویسد

یک مارکه بی خریدار سیگار پشته سیگار
خمیازه های کش دار سیگار پشته سیگار ,

شب گوشه ای به ناچار سیگار پشت سیگار
این روحه خسته هر شب جان کندنش غریزیست ,

لعنت به این خود آزار سیگار پشته سیگار

آخرین آثار رضا یزدانی