دانلود آهنگ جدید روزبه بمانی آوار

آوار

متن آهنگ آوار

دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده تنهامدارا میکنیم
دنیا عجب جایی شده به این خونه چقدر اسرار کردی
تمام دورمو دیوار کردیدلم خوش بود سقفی روسرم هست
همان سقفم سرم آوار کردی
خدایا حق من خونه خرابی اونم تو بدترین جای زمان نیست
یک دنیا امتحان پس داده بودم
خدایا موقع این امتحان نیستدلم خوش بودسقفی رو سرم هست
توآن سقفم سرم آوار کردی
بهت داروندارم را سپردم تو میتونی ازم عرشم بگیری
فقط یک فرش مونده زیر پاهام یعنی میخوای این فرشم بگیری
تمام عمر افتادم تواین راه تمام عمر خالی بوده دستام
یکبارم که روپاهام ایستادم تو لرزوندی جهانو زیر پاهام


***
دلم خوش بود سقفی روسرم هست
توآن سقفم سرم آوار کردی
خدایا حق من خونه خرابی اونم تو بدترین جای زمان نیست
یک دنیا امتحان پس داده بودم
خدایا موقع این امتحان نیستدارم میمیرم از این بغض هرروز
خدایا گریه های ما یک دریاست
نمیدونم چرا هر چی عذابه همیشه حق ما خونه خراباست
همه دارو ندارم رو گرفتی شاید میراث من خالی شدن بود
همینها که برای تو حقیره تو این برزخ همه دنیامان بود
همین خونه همه دنیای من بودآخرین آثار روزبه بمانی