دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت الهی می ناب
متن آهنگ می ناب
من بي مي ناب زيستن نتوانم
بي باده کشيد بارتن نتوانم

من بنده آن دمم که ساقي گويد

يک جام دگر بگير و من نتوانم

من بي مي ناب زيستن نتوانم
بي باده کشيد بارتن نتوانم

من بنده آن دمم که ساقي گويد
يک جام دگر بگير و من نتوانم

يک جام پر از شراب دستت باشد
تا حال من ِ خراب دستت باشد

اين چند هزارمين شب بيداريست
اي عشق فقط حساب دستت باشد

من آمده ام که با تو راهي بشوم
آني که تو از دلم بخواهي بشوم

دريا بغلم کن بغلم کن دريا
ميخواهم از اين به بعد ماهي بشوم

من بي مي ناب زيستن نتوانم
بي باده کشيد بارتن نتوانم

من بنده آن دمم که ساقي گويد
يک جام دگر بگير و من نتوانم
من بي مي ناب زيستن نتوانم
بي باده کشيد بارتن نتوانم

من بنده آن دمم که ساقي گويد

يک جام دگر بگير و من نتوانم

***

زان مي که شراب جاودانيست بخور
سرمايه عيش اين جهانيست بخور

سوزنده چو آتش است ليکن غم را
بُرنده چو آب زندگانيست بخور

امروز به فردا نرسد ميميرد
خوابي که به رويا نرسد ميميرد

از شوق رسيدن است جاري شده ايم
رودي که به دريا نرسد ميميرد

من بي مي ناب زيستن نتوانم
بي باده کشيد بارتن نتوانم

من بنده آن دمم که ساقي گويد

يک جام دگر بگير و من نتوانم
من بي مي ناب زيستن نتوانم
بي باده کشيد بارتن نتوانم

من بنده آن دمم که ساقي گويد
يک جام دگر بگير و من نتوانم

يک جام دگر بگير و من نتوانم

آخرین آثار روزبه نعمت الهی