دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت الهی نهان مکن

نهان مکن

متن آهنگ نهان مکن
دوش چه خوردی ای دلا راست بگو نهان مکن

چون خموشان بی گنه روی بر آسمون مکن

باده ی خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای

بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن

باده ی خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای

بوی شراب میزند خربزه در دهان مکن

باده ی خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای

بوی شراب میزند بوی شراب میزند

خربزه در دهان مکن

بوی شراب میزند بوی شراب میزند

خربزه در دهان مکن

کار دلم به جان رسید کارد به استخوان رسید

کار دلم به جان رسید کارد به استخوان رسید

ناله کنم بگویدم ناله کنم بگویدم

دم مزن و بیان مکن دم مزن و بیان مکن

دوش چه خوردی ای دلا دوش چه خوردی ای دلا

راست بگو نهان مکن

چون خموشان بی گنه چون خموشان بی گنه

روی بر آسمون مکن روی بر آسمون مکن

دوش شراب ریختی و ز بر ما گریختی

بار دگر گرفتمت بار دگر چنان مکن

دوش شراب ریختی و ز بر ما گریختی

بار دگر گرفتمت بار دگر چنان مکن

**

باده ی خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای

بوی شراب میزند بوی شراب میزند

خربزه در دهان مکن

بوی شراب میزند بوی شراب میزند

خربزه در دهان مکن

خربزه در دهان مکن خربزه در دهان مکن

ای دل پاره پاره ام

ای دل پاره پاره ام دیدن اوست چاره ام

تکیه برین جهان مکن

تکیه برین جهان مکن تکیه برین جهان مکن

دوش چه خوردی ای دلا دوش چه خوردی ای دلا

دوش چه خوردی ای دلا

چون خموشان بی گنه چون خموشان بی گنه

تکیه برین جهان مکن

آخرین آثار روزبه نعمت الهی