دانلود آهنگ جدید سجاد افشاریان چیشات
متن آهنگ چیشات
مِی چی تو چیشامه؟ که ای همه خیسه
مِی چی تو چیشاته؟ اشکُم وُی نَمیسه
هم خار بیابون هم ابر باهاره
رودخونه ی خشکه با ای که میباره
کفترِ رو بوم رفتی از پیشُم رفت
بسی زخمُمِه خون از پُی چیشُم رفت
رفتی یه دَفِی پسین شد خون خورشید گردنت بود
شب شد هزارون ستاره دکمه ی هر پیرهنت بود
دم رفتنت گریه کِردی یِی پرندِی تو گولوم مُرد
دم رفتنت گریه کِردم تا تو رِه آب با خودش برد

**
یه زخمی که از تن خودُم توو تن تو بود
یه اشکی که اومدنش رفتن تو بود
یه خونی که از سر پسین گردن تو بود
ستاره ای که دکمه ی پیرهن تو بود
مِی چی تو چیشامه؟ که ای همه خیسه
مِی چی تو چیشاته؟ اشکُم وُی نَمیسه

آخرین آثار سجاد افشاریان