دانلود آهنگ جدید سجاد ارجمند زمستون

زمستون

متن آهنگ زمستون
آی زمستون آی زمستون
هرچه اکشم مه از تُن
از ته دلم اگم که
نه تو خوبی و نه بارون

آی زمستون آی زمستون
مه ی عاشق مه ی داغون
ناتونم توی جمع حتا
بکنم اشک خو پنهون

از چشوم نرختن همیطو
اسم تُن هنوزا روو لو
وسط کوچه اَوستُم

روبرو پنجره ت هر شوو
شایه پرده بزنی پس
یا تکون هادی به مه دس
بَسِن هر چه اُمشنیدن

طعنه از ار کس و ناکس
آی زمستون آی زمستون
هرچه اکشم مه از تن

*****

از ته دلم اگم که
نه تو خوبی و نه بارون
فصل آشنایی ما
فصل بارونه و سرما
توو همی فصلم عزیزوم
به مه اتنها تو تنها

زود رسی قصه مو وا سر
ادا خاطراتمو پر
عشق اول هستروم مه
په به چه مه بودم آخر

آی زمستون آی زمستون
هر چه اکشم مه از تُن
از ته دلم اگم که

نه تو خوبی و نه بارون
آی زمستون آی زمستون
مه ی عاشق مه ی داغون
ناتونم توی جمع حتا
بکنم اشک خو پنهون

آخرین آثار سجاد ارجمند