دانلود آهنگ جدید شهاب بخارایی تقدیر
متن آهنگ رقیب
بهش نگین که من چقدر دوستش دارم

برای بردن دلش کوهو رو شونم می ذارم

بهش نگین دیوونه ی چشاش شدم

مست همه شیطونیاش عاشق خنده هاش شدم

اگه بفهمه عاشقم میره و پیداش نمی شه

کی می دونه عاقبت این دل زارم چی می شه

اگه بگم دوستش دارم قلبشو پنهون می کنه

پیش چشای عاشقم رقیبو مهمون می کنه

بهش نگین که من چقدر دوستش دارم

برای بردن دلش کوهو رو شونم می ذارم

بهش نگین دیوونه ی چشاش شدم

مست همه شیطونیاش عاشق خنده هاش شدم

اگه بفهمه عاشقم میره و پیداش نمی شه

کی می دونه عاقبت این دل زارم چی می شه

اگه بگم دوستش دارم قلبشو پنهون می کنه

پیش چشای عاشقم  رقیبو مهمون می کنه

بهش نگین که من چقدر دوستش دارم

برای بردن دلش  کوهو رو شونم می ذارم

بهش نگین دیوونه ی چشاش شدم

مست همه شیطونیاش عاشق خنده هاش شدم

بهش نگین که من چقدر دوستش دارم

بهش نگین دیوونه ی چشاش شدم

مست همه شیطونیاش عاشق خنده هاش شدم

بهش نگین که من چقدر دوستش دارم

برای بردن دلش کوهو رو شونم می ذارم

بهش نگین دیوونه ی چشاش شدم

مست همه شیطونیاش عاشق خنده هاش شدم

***

بهش نگین که من چقدر دوستش دارم

بهش نگین دیوونه ی چشاش شدم

مست همه شیطونیاش عاشق خنده هاش شدم

بهش نگین که من چقدر دوستش دارم

برای بردن دلش کوهو رو شونم می ذارم

بهش نگین دیوونه ی چشاش شدم

مست همه شیطونیاش عاشق خنده هاش شدم

آخرین آثار شهاب بخارایی