دانلود آهنگ جدید سینا سرلک جرس
متن آهنگ نهان مکن

هین کژ و راست می‌روی باز چه خورده‌ای بگو


مست و خراب می‌روی خانه به خانه کو به کو

با که حریف بوده‌ای بوسه ز که ربوده‌ای


زلف که را گشوده‌ای حلقه به حلقه مو به مو

راست بگو نهان مکن پشت به عاشقان مکن


چشمه کجاست تا که من آب کشم سبو سبو

گفتمش ای رسول جان ای سبب نزول جان


زان که تو خورده‌ای بده چند عتاب و گفتگو

گفت شراره‌ای از آن گر ببری سوی دهان


حلق و دهان بسوزدت بانگ زنی گلو گلو

لقمه‌ی هر خورنده را در خورد او دهد خدا


آنچه گلو بگیردت حرص نکن مجو مجو

خاموش باش و معتمد محرم راز نیک و بد


آنکه نیازمودی‌اش راز مگو به پیش او
***

راست بگو نهان مکن پشت به عاشقان مکن


چشمه کجاست تا که من آب کشم سبو سبو

گفتمش ای رسول جان ای سبب نزول جان


زان که تو خورده‌ای بده چند عتاب و گفتگو

گفت شراره‌ای از آن گر ببری سوی دهان


حلق و دهان بسوزدت بانگ زنی گلو گلو

لقمه‌ی هر خورنده را در خورد او دهد خدا


آنچه گلو بگیردت حرص نکن مجو مجو

خاموش باش و معتمد محرم راز نیک و بد


آنکه نیازمودی‌اش راز مگو به پیش اوآخرین آثار سینا سرلک