دانلود آهنگ جدید سینا سرلک تصنیف دلبر طناز

ساز و آواز گوشه ی درآمد

متن آهنگ ساز و آواز گوشه ی درآمد
آن را که غمی چون غم من نیست چه داند

کز حجر توام دیده چه شب می‌گذراند

سوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرسکاندوه دل سوختگان سوخته داند
وقت است اگر از پای درآیم که همه عمر


باری نکشیدم که به هجران تو ماند***

کز حجر توام دیده چه شب می‌گذراندسوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرسکاندوه دل سوختگان سوخته داندوقت است اگر از پای درآیم که همه عمر


باری نکشیدم که به هجران تو ماند


آخرین آثار سینا سرلک