دانلود آهنگ جدید سینا سرلک حال خونین دلان

شبگرد مبتلا

متن آهنگ شبگرد مبتلا
رو سر بنه به بالین تنها مرا رها كن

ترك من خراب شب گرد مبتلا كن

ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا كن

ماییم و آب دیده در كنج غم خزیده

بر آب دیده ما صد جای آسیا كن

خیره كشی است ما را دارد دلی چو خارا

بكشد كسش نگوید تدبیر خونبها كن

ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا كن


رو سر بنه به بالین تنها مرا رها كن

ترك من خراب شب گرد مبتلا كن


***
خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا كن

ماییم و آب دیده در كنج غم خزیده

بر آب دیده ما صد جای آسیا كن

خیره كشی است ما را دارد دلی چو خارا

بكشد كسش نگوید تدبیر خونبها كن

ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها

خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا كن

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها كن

ترك من خراب شب گرد مبتلا كن

آخرین آثار سینا سرلک