دانلود آهنگ جدید سهیل کرمی عاشق پیشه

عاشق پیشه

متن آهنگ عاشق پیشه
پل زدبه چشمام فکرنمیکردم تهش اینجوری عاشق پیشه شم

دست کم گرفتمش که حالااینطوری اب میشم درست مثل یه شمع

اتیش تنداون چشای تیره اون خط اخمش

یه شال گلدارباگلای صورتی روموی لختش

لعنتی تومیتونی راحتی که دلوبکنی و بری هرکجاعشقته

د اخه لعنتی به همین راحتی بااون چشمای خوشگلت میکشی هرکی و عشقته


****

منواین بوی بارون کیف میده ولی نیست حیف بدون تولطفی نداره

بزای سرروشونم کاش یکم کنارم باش تاگل کنم برای توعشقم دوباره

لعنتی تومیتونی راحتی که دلوبکنی و بری هرکجاعشقته

داخه لعنتی به همین راحتی بااون چشمای خوشگلت میکشی هرکی و عشقته

آخرین آثار سهیل کرمی