دانلود آهنگ جدید ابوالفضل اسماعیلی و علیرضا زن ذلیلوم
متن آهنگ زن ذلیلوم
برو یره برو یره برو یره برو یره برو یره برو یره برو یره برو یره
برو یره برو یره برو یره برو یره برو یره برو یره برو یره زن ذلیل
همه میگن مو با زنم خیلی تفاهم دروم از وقتی چش وا مکنم قربون چشماش مرم
آبرو هر چی مرده بردوم مو با پنج من سیبیلوم مو که باور ندروم مگن که زن ذلیلم
چرا مگن زن ذلیلم والا مو که نمدنم حرف اول آخر توو خانمان مو مزنم ظرفا رو مشورم بیرون نمرم
همه ی خانه ها رم جارو میگیرم پول مول ندرم ماشین بخرم دلم مخه سر بذارم بر ندرم
زن ذلیلم زن ذلیلم حرفی ندرم تا وقتی نیه وکیلم زن ذلیلم زن ذلیلم باید که از ریشه بسوزونم سیبیلوم

***

آبرو هر چی مرده بردوم مو با پنج من سیبیلوم مو که باور ندروم مگن که زن ذلیلم
چرا مگن زن ذلیلم والا مو که نمدنم حرف اول آخر توو خانمان مو مزنم ظرفا رو مشورم بیرون نمرم
همه ی خانه ها رم جارو میگیرم پول مول ندرم ماشین بخرم دلم مخه سر بذارم بر ندرم
زن ذلیلم زن ذلیلم حرفی ندرم تا وقتی نیه وکیلم زن ذلیلم زن ذلیلم باید که از ریشه بسوزونم سیبیلوم

آخرین آثار ابوالفضل اسماعیلی و علیرضا