دانلود آهنگ جدید افشین اخوان مرد سه زنه

مرد سه زنه

متن آهنگ مرد سه زنه
مرد سه زنه ای بودم من شیر نرینه ای بودم من
حس پادشایی داشتم برو بیایی داشتم
ولی دماری ازم دراومد روز پادشایی سر اومد بدرفت و بدتر اومد
رنگ و وارنگ بود اوضاع شهر فرنگ بود اوضاع
شیر نرو سه تا ماده کوچیک و بزرگ و ساده
ولی دماری ازم دراومد روز پادشایی سراومد بدرفت و بدتر اومد
آدما بهم می گفتن در گوشی می شنفتن
عشقی که می کنه این مرده فتحعلی شاه نکرده
ولی دماری ازم در اومد روز پادشایی سراومد بدرفت و بدتر اومد
سه تیکه شد وجودم من دیگه خودم نبودم
نه عشق پاک و گرمی هرکی به فکر سهمی عاطفه های زخمی
عمرو پول و اعصابم رفت واسه یه قمار هچل هفت
تو انتهای بازی همگی شدیم ناراضی من و همسرای موازی
خلاصه دماری ازم در اومد روز پادشایی سراومد بدرفت و بدتر اومد
زندگی با سه چهارتا زن اولش چقد قشنگ بود
ولی آخرش حال گیری بود دشمنی بود و جنگ بود
حرف بقیه رو رها کن روزگار من و نگاه کن
ببین دماری ازم در اومد روز پادشایی سراومد بدرفت و بدتر اومد

***

خلاصه دماری ازم در اومد روز پادشایی سراومد بدرفت و بدتر اومد
زندگی با سه چهارتا زن اولش چقد قشنگ بود
ولی آخرش حال گیری بود دشمنی بود و جنگ بود
حرف بقیه رو رها کن روزگار من و نگاه کن
ببین دماری ازم در اومد روز پادشایی سراومد بدرفت و بدتر اومد

آخرین آثار افشین اخوان