دانلود آهنگ جدید علی پازانی هی میگی
متن آهنگ هی میگی
هرچی دیدم دیگه بسته چشام از دیدن سیره گفتم برو برنمیگردم من پیشت دیگه
پگفتم برو منی که عاشقت بودم پا دلت موندم با دلت خوندم
پگفتم برو تو که میخواستی از اول بری گفتم برو تو که درگیر یکی دیگه شدی
پهر کاری کردم برات اما نیاوردم به روت اما تو هر کاری کردی و هر دفعه زدی تو روم
پهی میگی بد بین شدی حرفای بد بیخودی یکی بود یکی نبود سد میشدم رد میشدی
پهی میگی باور کنم خوبم ولی واسه تو نه دیگه سیرم ازت میرم رد کار خودم
پهی میگی بد بین شدی حرفای بد بیخودی یکی بود یکی نبود سد میشدم رد میشدی
پهی میگی باور کنم خوبم ولی واسه تو نه دیگه سیرم ازت میرم رد کار خودم
پرنگ به رنگ تیره شدم به این جاده خیره شدم
پهی میان و میرن خاطرات همشونو دیدم خودم هی میان میرن خطراتو میگم همشونم تیرن
پیاد رفتارات یاد بازی کردنات غرور و شکستی گفتی رفتیا
پمیگفتی خدافظ اسمت رو گوشی میاد هی میدونم اضافه کاری ولی بازم هی میری و میای هی
پهی میگی بد بین شدی حرفای بد بیخودی یکی بود یکی نبود سد میشدم رد میشدی
پهی میگی باور کنم خوبم ولی واسه تو نه دیگه سیرم ازت میرم رد کار خودم
پهی میگی بد بین شدی حرفای بد بیخودی یکی بود یکی نبود سد میشدم رد میشدی
پهی میگی باور کنم خوبم ولی واسه تو نه دیگه سیرم ازت میرم رد کار خودم

***

هی میگی بد بین شدی حرفای بد بیخودی یکی بود یکی نبود سد میشدم رد میشدی
پهی میگی باور کنم خوبم ولی واسه تو نه دیگه سیرم ازت میرم رد کار خودم
پهی میگی بد بین شدی حرفای بد بیخودی یکی بود یکی نبود سد میشدم رد میشدی
پهی میگی باور کنم خوبم ولی واسه تو نه دیگه سیرم ازت میرم رد کار خودم

آخرین آثار علی پازانی